Offentligt möte 2024-05-21

30.05.2024

Sammanfattning av offentligt möte med representanter för Östhammars kommun och Öregrundsbor den 21 maj, 2024, anordnat av Öregrundsrådet

Med syfte att ge Öregrundsbor möjligheter att träffa och ställa frågor till den politiska kommunledningen i ett antal aktuella frågor anordnade Öregrundsrådet ett öppet möte i Öregrunds Societetshus den 2024-05-21. Kommunledningen hade på förhand fått fyra frågeområden till kommunledningen som underlag: 1) Kommunledningens vision om Öregrunds framtid; 2) tillgången till bostäder och vatten- och avlopp i Öregrund; 3) kommunens strategi för livet på ålderns höst i Öregrund samt 4) ombyggnationen av Öregrunds hamn.

Kommunen representerades av en politiker och fem tjänstepersoner. Ett 90-tal Öregrundsbor deltog i mötet och en oberoende moderator ledde diskussionen. Sammanställning av mötet baseras på de frågor deltagande besökare har ställt till kommunens representanter.

Kommunledningens vision om Öregrunds framtid

Publiken efterfrågade vad Öregrund ska utvecklas till och vilken politisk vision finns för Öregrunds framtid? Samtidigt undrade några över varför inga, eller så få, förtroendevalda var på mötet. I frånvaro av kommunledningens ordförande meddelade närvarande politiker att kommunen arbetar på en vision för hela kommunen där nya bostäder är en viktig fråga och att visionen för Öregrund kommer att framgå av den nya översiktsplanen. För Öregrunds del ansågs att det är viktigt att staden inte bara skall vara en sommarort utan att Öregrund har fastboende året runt, detta för att kunna behålla service och skatteintäkter.

Rådets kan konstatera att det idag saknas en politisk vision om Öregrunds framtid.

Tillgång till bostäder och vatten- och avlopp i Öregrund

Publiken frågade hur ser kommunen på utbyggnaden av SFR och Forsmarkverket? Kan vi locka ungdomar att bosätta sig i Öregrund? Även äldre? Kommundirektören svarade att vi behöver se till att det finns bra bostäder för att stödja de som vill bosätta sig här. Näringslivschefen fyllde i med att bostäder är det korta svaret. Men ungdomar vill ha mer än bara boende, de behöver kommunikationer, bra skolor, friluftsliv mm. För att bygga mer bostäder behövs mer vatten i östra delarna av Östhammars kommun. Detta ska enligt kommunens beslut från juni 2022 ske genom att koppla ihop VA-försörjningen i Östhammar och Öregrund i ett gemensamt reningsverk och vattenöverföring samt att anlägga ett avsaltningsverk i Öregrundsgrepen. Arbetet sker stegvis med fokus på Östhammar i första steget, därefter Öregrund med motivet att Östhammar är en större ort där fler fastigheter kommer anslutas vilket kommer att generera mer anslutningsavgifter. Som en betydande fråga bedöms också vikten av att minska antalet reningsverk i kommunen, då det är kostsamt att uppgradera dessa vid nya krav på utvecklad rening.

Rådets bedömer att VA- och bostadsfrågan för Öregrund inte har högsta prioritet och att det dröjer minst 6-7 år innan det sker en förbättring.

Äldreplan/strategi

Östhammars politiker kommer snart att ge kommunen ett uppdrag att ta fram en äldreplan/strategi. I första hand kommer det att beröra omsorgsboende, vilket skall matchas med de olika orternas behov. För Öregrunds del har kommunen fått loss 24 lägenheter från Östhammarshem i centrala Öregrund, vilka antas kommer att vikas för äldreboende. Kommunen vill också satsa på meningsfull fritid, t ex genom att stötta föreningslivet. Förankring av Äldrestrategin kommer att ske med pensionärsföreningar m fl, troligen under kommande höst.

Kommunen stödjer Öregrunds fina vårdcentral när Praktikertjänst arbetar för att hitta nya större och mer ändamålsenliga lokaler och understryker att detta är en prioriterad fråga också för stiftelsen Östhammarshem.

Rådets konstaterar att en äldreplan är på väg att antas under hösten, samtidigt som kommunen inser behovet av att fortsätta stödja Praktikertjänsts arbete att få nya lokaler.


Öregrunds hamn

Inledande publikfrågan var hur det kommer sig att det så fult kring hamnen i Öregrund. Så ser det inte ut i Visby. Finns det kulturkompetens i kommunen? Närvarande politiker anförde att det är många olika intressen som ska sammanjämkas och kommunen vill ha en fortsatt hamnverksamhet som restauranger mm. Han påpekade också att det är de som driver verksamheten som formar utvecklingen. Kommunen avser att fullfölja tidigare detaljplan med ett bryggdäck och att ta tillvarata privata initiativ för att begränsa kostnaderna. På ytterligare frågor om kvalitetssäkring och gestaltning; vem vill ha bryggdäck; hur ser visionen för hamnen ut och vad ska vi ha den till; svarade kommunen att detaljplanen är tagen.

Rådets slutsats är att kommunen inte avser att skydda hamnens riksintresse och att därmed använda hamnen som hamn, utan istället göra det till ett restaurangområde för sommarens turistverksamhet. Vilken kulturkompetens som kommunen har framgick inte.


Övriga frågor

På fråga om hur mervärdesavtalet från SKB har använts svarade kommunen att detta till stor del använts till utbyggnad av 288:an; till att anpassa Ånghammaren i Österbybruk till musiklokal och att utveckla Alunda som ort. För Öregrund har inga medel avsatts.

Rådets slutsats är att SFR:s mervärdesavtal fr a har använts till förbättrade kommunikationer, men inte att lösa VA-frågan som ur ett boende perspektiv borde vara en minst lika prioriterad fråga för ett ökat bostadsbyggande.


Hela sammanställningen från mötet finns att ladda ned nedan. Nedan finns också bilagorna till sammanställningen: VA-utbyggnaden i östra Östhammars kommun; Bostadsförsörjningsprogram 2024-2027; Missiv till remissen bostadsförsörjningsprogram