Öregrundsrådet - ett nätverk under och i molnet

6 december 2022 


Öregrundsrådet - ett ny-gammalt nätverk för boendefrågor i Öregrund. Vi vill vara Öregrundsbornas nätverk och röst i dialogen med kommunen.

För att få en tydlig förankring i Öregrund har vi inlett en dialog med Hembygdsföreningen om hur vi eventuellt kan samverka. Öregrundsrådet ersätter "Öregrunds interima utvecklingsråd" som har lagts ned.

Öregrundrådet är ett allmännyttigt, ideellt nätverk som är religiöst, politiskt och kommersiellt obundet för alla boende i Öregrund och verkar för:

* att Öregrund är en levande stad årets alla dagar, 
* att Öregrundsbornas behov av samhällsservice tillgodoses, året runt och oavsett ålder, 
* att stadens fortsatta utveckling sker med hänsyn till Öregrunds unika kulturarv, 
* att vara remissinstans och språkrör mot kommun, myndigheter och andra instanser i planfrågor som gäller generella övergripande frågor som rör fast- och deltidsboendes villkor.

Provperiod

Förslagen till Öregrundsrådets arbetssätt är baserade på tidigare erfarenheter där det varit svårt att få lokalt  engagemang och där vi misslyckats med att få en meningsfull dialog med kommunen för de frågor som lyfts. Därför vill vi prova andra arbetsformer som är mindre formaliserade. Samtidigt har det politiska styret i kommunen ändrats och den nya majoriteten har visat intresse att förändra de tidigare dåligt fungerande samarbetsformerna med lokalsamhället. Förhoppningsvis kan dialogen med kommunen nu bli bättre, vilket bör underlätta för Öregrundsbor att medverka i dialogen.
År 2023 kommer att vara en provperiod för de föreslagna arbetsformerna. I slutet av året kommer vi att utvärdera arbetet för att sedan besluta om och hur vi fortsätter.