Programförklaring

6 december 2022

ÖREGRUNDSRÅDETS PROGRAMFÖRKLARING

Öregrundsrådet är ett allmännyttigt, ideellt nätverk som är religiöst, politiskt och kommersiellt obundet för alla boende i Öregrund och verkar för:

* att Öregrund är en levande stad årets alla dagar,
* att Öregrundsbornas behov av samhällsservice tillgodoses, året runt och oavsett ålder,
* att stadens fortsatta utveckling sker med hänsyn till Öregrunds unika kulturarv, 
* att vara remissinstans och språkrör mot kommun, myndigheter och andra instanser i planfrågor
* som gäller generella övergripande frågor som rör fast- och deltidsboendes villkor.


BAKGRUND
Östhammars kommun står inför stora förändringar i och med att många stora industrisatsningar är beslutade eller planeras. Dessa kommer att leda till nya arbetstillfällen på både kort och lång sikt. En trolig utveckling för Öregrund är därför fler invånare, om det finns möjlighet att bygga bostäder.

Bristen på kapacitet för leverans av dricksvatten- och rening av avloppsvatten är idag ett hinder för expansion av både Öregrund och framför allt Östhammar. Kommunen har nu beslutat att bygga ut både dricksvattenproduktionen och avloppsvattenreningen för Öregrund och Östhammar.
Nya bostäder och invånare i Öregrund med omnejd gör att staden kommer att förändras. När och hur vet ingen i detalj, men vi vill att Öregrundsborna ska kunna medverka i utvecklingen. Den traditionella vägen att medverka och genomföra utveckling i en kommun är via politiska partier. Det politiska engagemanget har under lång tid minskat, vilket gör att det behövs kompletterande arbetsformer för lokalt engagemang och möjligheter att påverka beslutsfattare. Många upplever dessvärre att politiken och även tjänstepersoner på kommunal nivå har en ovilja att föra ut frågor lokalt och sedan lyssna på och ta hänsyn till lokala synpunkter. Detta är inte unikt för Öregrund, men det är genom lokalt engagemang och konstruktiv dialog med beslutsfattare och tjänstepersoner om nya arbetsformer som vi tror detta går att förändra. Samtidigt är vi en stor resurs med mycket kunskap, erfarenheter och framför allt lokalkännedom som bör tas tillvara när Öregrund utvecklas.
Vi alla som bor och betalar skatt i kommunen är ju politikernas och tjänstepersonernas uppdragsgivare och finansiärer, så visst ska vi ha makt och kunna påverka.


ATTRAKTIVITET
Kommunens politiker och tjänstepersoner talar ofta om att öka Öregrunds attraktivitet genom satsningar på  besöksnäringen såsom turism och bättre förutsättningar för restauranger. Tanken är att detta ska leda till intäkter via avgifter men framför allt ökade skatteintäkter genom fler arbetstillfällen och att fler personer bosätter sig permanent i kommunen. Tyvärr är effekten på skatteintäkterna marginell då många av de som arbetar inom turist, inklusive säsongsöppna affärer och restauranger i Öregrund är säsongsanställda och sällan bor i kommunen. Men nu när helt nya permanenta arbetstillfällen i Öregrunds närhet är på väg, kan begreppet attraktivitet få en annan innebörd - attraktiv ort att bo och leva i! Denna attraktivitet är betydligt bredare och innebär tillgång till varierade typer av bostäder, bra kommunikation, skolor, barnomsorg, äldreboende och annan samhällsservice, vilket är kommunal kärnverksamhet! Det är framför allt denna attraktivitet som vi vill arbeta för.

Besöksnäringen behöver också utvecklas från ett ensidigt fokus på några sommarveckor med festande till verksamheter som kan bedrivas under större delen av året. En breddning av vilka besöksnäringen vänder sig till är önskvärt. Här behövs stor kreativitet och nytänkande där Öregrundsbor säkert kan medverka med sina erfarenheter.


ARBETSSÄTT
I Öregrund finns redan många föreningar som verkar inom vitt skilda områden. Det som saknas är en aktör som tar tillvara boendeperspektivet och som verkar för frågeställningarna ovan. Mer konkret kan det t.ex. gälla hur vi som bor i Öregrund vill att:

* skola och förskola ska utvecklas, 
* parkeringsmöjligheter och andra trafikfrågor, speciellt sommartid tillgodoses, 
* utformning och skötsel av parker och andra offentliga rum planeras, 
* placering av återvinningsmöjligheter och förpackningsinsamling på ett bra sätt, 
* äldreboende ska utvecklas, 
* Öregrunds hamnområde utvecklas.

Vi tror inte att en förening eller byalag är en lämplig väg för att skapa ett lokalt engagemang då dessa ska verka för medlemmarnas intresse, vilket lämnar andra utanför. Vi vill istället skapa ett nätverk för boende i Öregrund som kommunicerar via sociala medier (framför allt Facebook och befintliga grupper), en hemsida, anslag och brevlåda på biblioteket, nyhetsbrev och tre fysiska stormöten per år. På så sätt hoppas vi kunna nå ut med aktuella frågor och få in synpunkter/förslag som sedan en mindre arbetsgrupp (5 - 10 personer) driver vidare.
Vår förhoppning är att bredden på kommunikationskanaler gör att många får möjlighet att delta. 
Arbetsgruppen är öppen för den som vill engagera sig mer permanent under en period (förslagsvis ett par månader) för att samordna och driva nätverkets frågor via en bred kommunikation.


PROVPERIOD - SEDAN UTVÄRDERING
Förslagen till Öregrundsrådets arbetssätt är baserade på tidigare erfarenheter där det varit svårt att få lokalt engagemang och där vi misslyckats med att få en meningsfull dialog med kommunen för de frågor som lyfts. Därför vill vi prova andra arbetsformer som är mindre formaliserade. Samtidigt har det politiska styret i kommunen ändrats och den nya majoriteten har visat intresse för att förändra de tidigare dåligt fungerande samarbetsformerna med lokalsamhället. Förhoppningsvis kan dialogen med kommunen nu bli bättre samtidigt, vilket bör underlätta för Öregrundsbor att medverka i dialogen.

Vi föreslår en provperiod under år 2023 för de föreslagna arbetsformerna som vi utvärderar i slutet av året för att sedan besluta om och hur ett fortsatt arbete bör ske.

Vi som föreslår detta är
Bobby Lodin, Hans Lindström, Anna Öberg, Magnus Appelberg, Torsten Molarin, Olle Pettersson, Sakarias Peterson och Ola Palm.