Behöver Öregrund verkligen fler krogturister?

16.08.2022

Öppet brev till kommunstyrelsen, Östhammars kommun. För kännedom: Östhammars kommuns revisorer, Upplandsmuseet, länsantikvarien, samarbete Öregrund, media (UNT, SVT Uppland, P4 Uppland) 

Vi som skriver detta vill också se en bredare och säkrare brygga i Öregrunds hamn med en förlängning till Fyrskeppsudden. Vi vill också att det finns krogar i hamnen och att hamnområdet får en allmän upprustning. Däremot vill vi att Östhammars kommun tar hänsyn till den unika kulturhistoriska miljön och riksintresset som hamnen i Öregrund utgör när hamnen ska utvecklas. Utvecklingen är tänkt att ske genom att anlägga ett nytt betydligt bredare bryggdäck som bl.a. sommarkrogarna ska kunna använda för att expandera sina serveringsytor. Totalt handlar det om drygt 500 m2 tillkommande serveringsytor på trädäcke

Men vad vill Öregrundsborna, och var finns kostnads- nyttokalkylen, behovsanalysen och har detta kommunens bästa (dvs. kommuninvånarna) som riktmärke? Det mantra som tjänstemän och politiker i kommunen brukar ta till när exploatering av en känslig miljö planeras, är att attraktiviteten är överordnad. Men attraktivitet för vem och varför? Det är just sådant som kalkylerna och analyserna ska klargöra.

Den enkät som kommunen gjorde hösten 2021 om Öregrunds hamn tog sin utgångspunkt i att det sommartid finns trafikproblem längs vägarna i Öregrunds hamn. Den kanske största orsaken till eventuella trafikproblem är krogarnas etablering på kommunens mark som gör att gångbanorna blir mycket smala. Men några förslag på att de nuvarande ytorna som krogarna "hyr" ska minskas, för att förbättra trafiksäkerheten, finns inte. Dessutom är det inte frågan om att "hyra" ut marken, eftersom inga avgifter tas ut år 2022, trots att kommunstyrelsen i april beslutat om nya taxor. Intäkter för kommunen via avgifter verkar inte vara prioriterat. Från att utvecklingen av Öregrunds hamn med nya bryggdäck varit en trafikfråga, så har det istället blivit en fråga om att använda kommunala medel för att göra det möjligt för krogarna att expandera!

Enligt anteckningar från "Arbetsmöte Öregrunds bryggdäck - medborgardialog 220614" är det troligt att  delar av bryggdäcket, som krogarna ska kunna disponera, ska förses med tak och väggar som ska kunna fällas in respektive sänkas ned så det eventuellt inte blir bygglovspliktigt. Detaljplanen tillåter nämligen inte några byggnader på bryggdäcket. Det finns dock kommuner som bedömer de diskuterade installationerna som bygglovspliktiga. Om detta byggs så är det troligt att lägre glasväggar och takställningar permanent finns på bryggdäcket längs sjöbodarna på hamnens södra och östra sida. Jämför gärna med motsvarande allmänna ytor på land som idag disponeras av krogarna och där "skeletten" från tak och väggar finns kvar året om.

Eftersom krogarna inte betalar någon hyra för allmän mark idag så innebär det att krogarna använder allmän mark som gratis uppställnings- och lagringsplats för sina väderskydd. Detta bryter mot likställdhetsprincipen i kommunallagen (2 kap., §3, SFS 2017:725). I stort sett alla landets kustkommuner kräver att alla installationer, inklusive eventuella trädäck, tas bort när krogarna inte längre har någon verksamhet. Dessutom är de nyligen beslutade taxorna väldigt låga (KF § 44/2022) när den kommer att tillämpas nästa år, jämfört med den nytta som krogarna har av att disponera allmän mark i Öregrund bästa lägen. Jämför gärna hur marknaden värderar en fastighet med respektive utan strandtomt eller sjöutsikt.

Vad säger detaljplanen för hamnen och de beslut som ni politiker fattat om projektet?

Detaljplanen: Enligt KS beslut om ny detaljplan för Öregrunds hamn (Dnr SBN 2012-2047 samt KS 2018-519) så finns det flera syften med detaljplanen, vilket gör planbeslutet svårtolkat (se sid 31 , 82 och KS 2018-519, sid 153). Det som däremot är entydigt är att planen har försetts med en "portalbestämmelse" (se not 2 nedan) som anger att områdets kulturvärden ska beaktas vid alla typer av förändringar. Därför är planerna på och krögarnas önskemål att ha några "skelett" från tak och väggar som lämnas kvar på det nya bryggdäcket året om, inte förenligt med portalbestämmelsen.

Beslut om utbyggnad om av bryggdäck i Öregrunds inre hamn: Enligt KS 2022-03-15, § 49, Dnr. KS 2021-734: Under rubriken "Trafiksäkerhet" står det "viktigt att nyttja möjligheten att flytta verksamhetsytor bort från områden där risk för olyckor är som störst". Under rubriken " Förutsägbara villkor för verksamhetsutövare" framgår det att nuvarande ytor som krogarna "hyr" ska begränsas och istället ska nya upplåtas på bryggdäcket.

Är tjänstemännens arbete hittills i linje med era politiska beslut?

Dessvärre inte. Det som ni politiker fattat beslut om följs inte av era tjänstemän, se några exempel ovan. Som interimt utvecklingsråd i Öregrund har vi fler exempel och många andra Öregrundsbor har samma dystra erfarenhet. 
Planerna på bryggdäcket i Öregrund riskerar att bryta mot detaljplanen på flera punkter, nämligen: 
- Hänsyn till de kulturhistoriska värdena har inte tagits, vilket detaljplanen är väldigt tydlig med 
att all förändring ska genomsyras av just detta. 
- Detaljplanens målsättning är att värna om ett trovärdigt intryck av Öregrunds hamnområde, där hamnen och hamnstadens historia även fortsättningsvis är avläsbar. Detta kommer att förändras till ett hamnområde där party och fest istället blir avläsbart och dominerande.

Gör ett omtag

Öregrunds interima utvecklingsråd vill därför att kommunstyrelsen stoppar utbyggnaden av bryggdäcket och gör ett omtag där intentionerna i detaljplanens liksom planens portalparagraf och beslutet i KS 2022-03-15, § 49 får styra. Omtaget bör även innefatta en seriös diskussion med Upplandsmuseet, länsantikvarien och de boende i Öregrund om utformningen. Hittills har detta inte skett. Detaljplanen ger en ram för vad som får göras, men när åtgärder ska verkställas behöver det finnas en medborgardialog kring utformningen. Citat från protokoll KS 2022-03-15, § 49:

"Öregrunds inre hamn är en kulturmiljö, som starkt bidrar till ortens identitet och attraktivitet."

Därför bör förslaget till utformning ställas ut för synpunkter så att identiteten och attraktiviteten inte förvanskas utan får kommuninvånarnas, Upplandsmuseets och länsantikvariens acceptans.

Delegering kräver noggrann uppföljning av hur arbetet går och sköts. 
Detta brister idag. Vi har valt er politiker för att styra den kommunala verksamheten. Men det vi fått är tjänstemän som styr och som vi inte kan rösta bort i val om de inte sköter sig.

/Öregrund interima utvecklingsråd

Bobby Lodin, Hans Lindström, Anna Öberg, Magnus Appelberg, Torsten Molarin, Olle Pettersson, Sakarias Peterson, Ola Palm